BOLAGSSTÄMMOKALLELSE
Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab

Aktieägarna i Schildts & Söderströms Ab kallas till
ordinarie bolagsstämma.

Tid: Onsdagen den 15 maj 2019 kl. 16.00
Plats: Svenska Litteratursällskapets auditorium, Riddaregatan 5, 00170 Helsingfors.
ANMÄL DIG TILL BOLAGSSTÄMMAN HÄR.

ÄRENDEN SOM BEHANDLAS PÅ STÄMMAN
1 § Styrelsens ordförande öppnar bolagsstämman
2 § Konstituerande av stämman
3 § Val av protokolljusterare och rösträknare
4 § Konstaterande av stämmans laglighet
5 § Konstaterande av närvarande vid stämman och
fastställande av röstlängden
6 § Framläggande av bokslut, revisionsberättelse och
styrelsens översikt för verksamhetsåret 1.1.2018–
31.12.2018
7 § Fastställande av bokslutet
8 § Beslut om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
och verkställande direktören
9 § Beslut om vinstdisposition och dividendutdelning
Styrelsen föreslår att ingen dividend utbetalas.
10 § Beslut om antalet styrelseledamöter
Styrelsen föreslår att antalet styrelseledamöter hålls
oförändrat.
11 § Beslut om styrelseledamöternas och revisorernas
arvoden
12 § Val av styrelseledamöter
I tur att avgå är styrelseledamöterna Johan Aura och Kaj-Gustaf Bergh
13 § Val av revisor och revisorssuppleant
14 § Avslutande av stämman

BOLAGSSTÄMMOHANDLINGAR
Från och med tisdagen den 23 april 2019 finns
agendan samt kopior av bokslutet, revisionsberättelsen
och styrelsens översikt av verksamheten 2018 till
påseende vid bolagets reception, Snellmansgatan 13,
öppet vardagar kl. 9–17.
Kopior av dokumenten sänds till de aktieägare som
särskilt begär om dessa. Därtill hålls originaldokumenten
tillgängliga på bolagsstämman.

ANVISNINGAR FÖR DELTAGANDE I
BOLAGSSTÄMMAN
1. Rätt att delta och anmälan
Rätt att delta i bolagsstämman har aktieägare som
senast den 3 maj 2019 har antecknats som aktieägare
i bolagets aktieägarförteckning som förs av Euroclear
Finland Oy. Aktieägare vars aktier är registrerade på
dennas personliga finska värdeandelskonto är antecknad
som aktieägare i bolagets aktieägarförteckning.
Aktieägare som är antecknade i bolagets aktieägarförteckning
och vill delta i bolagsstämman skall anmäla
sig senast måndagen den 5 maj 2019 kl. 16.00.

I samband med anmälan skall anges aktieägarens namn
samt namnet på ett eventuellt biträde eller ombud.

Länk till anmälningsformuläret ovan.

2. Ombud och fullmakter
Aktieägare får delta i bolagsstämman eller där utöva sina
rättigheter genom ombud. Aktieägarens ombud skall på
mötesplatsen visa upp en daterad fullmakt eller på annat
tillförlitligt sätt visa sin rätt att företräda aktieägare.

3. Ägare till förvaltarregistrerade aktier
Ägare till förvaltarregistrerade aktier har rätt att delta i
bolagsstämman med de aktier på basis av vilka han eller
hon skulle ha rätt att på bolagsstämmans avstämningsdag
den 3 maj 2019 vara antecknade i aktieägarförteckningen
som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.
Deltagande förutsätter ytterligare att aktieägaren
på grundval av dessa aktier senast den 10 maj 2019
kl. 10.00 har antecknats i den tillfälliga aktieägarförteckningen
som upprätthålls av Euroclear Finland Oy.
För de förvaltarregistrerade aktiernas del utgör detta
också anmälan till bolagsstämman. Ägare till förvaltarregistrerade
aktier uppmanas i god tid begära av sin
egendomsförvaltare nödiga anvisningar gällande aktieägarens
införande i aktieägarförteckningen, utfärdande
av fullmakter samt anmälan till bolagsstämman.

4. Övriga anvisningar och information
Aktieägare som är närvarande vid bolagsstämman
har frågerätt beträffande ärenden som behandlas
vid bolagsstämman i enlighet med 5 kap. 25 § i
aktiebolagslagen.
På dagen för denna stämmokallelse den 23 april 2019,
uppgår det totala antalet aktier i Schildts & Söderströms
Ab till 17 808 aktier. Enligt 9 § i bolagets bolagsordning
berättigar varje aktie till en röst. Dock får ingen utöva
rösträtt för mer än en femtedel av det vid stämman
företrädda antalet aktier.

Helsingfors, den 23 april 2019
Schildts & Söderströms Ab
Styrelsen