Våra nyaste läromedelsserier i modersmål och litteratur, Ordresan för åk 1–2 och Modersmål och litteratur åk 7–9, hjälper läraren att differentiera undervisningen.  Vi tar fasta på att eleverna lär sig på olika sätt och att språkutvecklingen sker på olika nivåer.

Ordresan är ett nytt läromedel i modersmål för åk 1–2. Med en lekfull och humoristisk ansats inspirerar läromedlet till läslust och kreativt arbete kring ordbilder och text.

Vår serie i Modersmål och litteratur åk 7–9 ger eleverna i grundskolan en gedigen textkompetens att bygga vidare på i fortsatta studier och i arbetslivet. Serien beaktar olika lärstilar. Utgångspunkten i serien är multimodala texter som tillsammans med varierande arbetsuppgifter leder till en mångsidig genrekunskap.

 

laroplan2016

Ordresan följer grunderna för den nya LP 2016. Läromedlet tar fasta på multilitteracitet, kommunikativ kompetens och språklig medvetenhet. Digital kompetens, ordkonst och muntlig kommunikation syns också i valet av arbetsmetoder.

Också Modersmål och litteratur uppnår målen för LP 2016. Serien stödjer eleverna i att utveckla en allt mer mångsidig kompetens i att kommunicera i olika sammanhang, att skapa och tolka texter samt förstå språk, litteratur och kultur.