Astu ovesta


Astu ovesta är en serie i finska enligt A1-lärokurs för gymnasiet. Serien är utarbeetade enligt GLP2021 och uppmuntrar den studerande till att använda finska, analysera sitt kunnande, sin nivå och sina studiefärdigheter. Med klara mål, konkreta strategier och flexibla redskap utvecklas språkfärdigheten mångsidigt.

Om Astu ovesta

Med serien Astu ovesta blir finskan funktionell, praktisk och personlig! Med klara mål, konkreta strategier och flexibla redskap utvecklas språkfärdigheten mångsidigt.

Serien består av både tematiska basmoduler (FINA1–FINA8) och separata läromedel i finsk grammatik (se nedan).

Basmodulerna FINA1–FINA6 är till största delen nyskrivna. Några valda texter från läromedelsserien Ovi auki ingår också. Modulerna FINA7–FINA8 är helt nyskrivna.

Olika textgenrer presenteras i modulerna så att de studerande både får bekanta sig med dem och skapa egna varierande alster. Läromedlen innehåller även längre texter av skönlitterär karaktär. Bastexterna finns inlästa.

Basmodulerna i Astu ovesta består av tematiska avsnitt. Avsnitten inleds med lärandemål på två nivåer: grunderna (baskrav) och tillämpning (de högre målen att sträva efter). Lärandemålen kan användas för kontroll av förförståelse, studieplan och självvärdering både inför och efter studierna.

Upplägget i läromedlen går från mål via presenterande och aktiverande material till tillämpande uppgifter. Innehållet i avsnitten är fördelat på fyra steg:

  • Aloita tästä – lärandemål
  • Tekstejä ja sanoja – bastexter, centralt ordförråd och uppgifter
  • Tilanteita – exempel på och modeller för olika situationer och kommunikationssätt, med uppgifter
  • Tietoa – fördjupande texter och uppgifter.

Det presenterande materialet består av texter i många olika genrer, texttypen varierar från avsnitt till avsnitt och från modul till modul. Texterna har olika format, som skriven text, ljud och grafik. Antalet texter varierar från avsnitt till avsnitt.

Astu ovesta ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Om Astu ovesta Grammatik

Basmodulerna kompletteras av Astu ovesta Grammatik, som utkommer i tre delar:

  • Grammatik A utgår från ordklasserna och repeterar och fördjupar basgrammatiken.
  • Grammatik B behandlar dels satsläran och dels infinitiv och particip. Satsmotsvarigheter och unipersonella uttryck ingår.
  • Grammatik C fokuserar på språkriktighet, typiska fel och stilistik.

Grammatikläromedlen är indelade i avsnitt som omfattar ett eller flera kapitel. Varje kapitel utgör en överskådlig och tematiskt enhetlig helhet.

Kapitlen inleds med lärandemål, som kan användas för självvärdering och kontroll av förförståelse. Därefter behandlas strukturerna systematiskt via exempel och förklaringar. Teorin tar upp både hur olika former bildas och till vad strukturen används.

Det finns uppgifter på tre nivåer:

  • A-uppgifter – som låter den studerande kontrollera att hen förstått det grundläggande i exempel och teori. Alla A-uppgifter är självrättande: den studerande får genast respons på det hen gör.
  • B-uppgifter – som låter den studerande träna på och använda de strukturer som exemplen och teorin lyfter fram. De flesta av B-uppgifterna är självrättande.
  • C-uppgifter – för de studerande som redan kan en hel del och behöver lite utmaningar eller testa om hen verkligen kan. De flesta av C-uppgifterna är öppna uppgifter.

Det är inte meningen att alla ska göra alla uppgifter på alla tre nivåer utan den studerande får testa uppgifter på olika nivåer och i samråd med läraren jobba på det sätt som gagnar hen bäst. Läromedlen i grammatik kan användas som en linjär lärstig eller som ett referensmaterial om, när och då en viss struktur behöver tränas.

Astu ovesta Grammatik ingår också i Gymnasiebanken, ett allt-i-ett-paket som omfattar digitala läromedel i de flesta läroämnen.

Författare

Författargruppen består av ämneslärare i finska med lång och mångsidig erfarenhet. Bakom serien står Rita Klemets och Marikki Sjöström med Tuula Lahtinen och Eva Sundgren.

Titlar i serien

Kom igång med dina digitala läromedel

Här hittar du instruktioner och tips

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få e-post om senaste litteraturnytt, erbjudanden, tillställningar och andra roliga nyheter från oss på S&S Litteratur en gång i månaden.

nyhetsbrev böcker pärmbilder