Samhällslära och historia

Känn din historia – påverka din framtid!

Det är spännande nyheter på kommande inför nya LP 2016. Historia kommer in redan i åk 4 och det nya ämnet samhällslära införs i åk 4–6. Sets kommer ut med nya läromedel i både historia och samhällslära.

I historia kommer vi att ha två parallella serier, Tidspiraten och Förr i tiden. I Tidspiraten får eleven via en spännande fiktiv berättelse leva in sig i det förgångna. Den nya serien Förr i tiden fokuserar på text som går på djupet med större temahelheter framom detaljkunskap.

Både Tidspiratens och Förr i tidens grundtanke är att eleven lär sig förstå historiska händelseförlopp, orsaker och följder samt hur det förflutna format nutiden. Texterna är lättlästa och illustrationerna spännande och informativa.

För det nya ämnet samhällslära utkommer ett nytt läromedel Vi i tiden. Serien utgår från elevens vardag och visar eleverna hur de kan påverka sådant som berör dem. Övningarna uppmuntrar till reflektioner och till att ta en aktiv roll i sin vardag.

Författare: Maria Turtschaninoff (läroboken), Lena Gärkman och Tove Isomaa (faktatexter och manus till arbetshäftena och lärarmaterialet) och Marcus Lindroos (faktatexter till arbetshäftena och lärarmaterialet) Illustratör: Kalle Bladin
Förr i tiden

Förr i tiden

Förr i tiden är en ny serie i historia för åk 4-6 som svarar mot den nya läroplanens mål att utveckla elevens historiemedvetande. Förr i tiden gör en djupdykning i större temahelheter och satsar på en grundlig behandling av dem framom en stor mängd detaljkunskap. Tanken är att eleven lär sig förstå historiska händelseförlopp, orsaker och följder samt hur historien format nutiden. Via personliga berättelser kan eleven sätta sig in i hur människors vardag såg ut förr och hur de upplevde samtida händelser.

Förr i tiden är uppdelad i tre delar som täcker de tre veckotimmarna i historia. Elevbokens texter är lättlästa och spännande med informativa illustrationer. Aktivitetshäftet erbjuder genomtänkta övningar som tränar elevens förmåga att tolka historiska källor. Helheten kompletteras med en digital lärarhandledning som ger tips och extra material för att underlätta lektionsplaneringen.

Författare: Jukka Rantala, Riia Palmqvist, Marko van den Berg och Annika Luther Illustratör: Mats Minnhagen
Vi i tiden

Vi i tiden

Den nya läroplanen hämtar med sig det nya läroämnet samhällslära för åk 4–6. I serien Vi i tidenfår eleverna lära sig att samarbeta och påverka i olika vardagliga situationer och sammanhang.

Elevbokens lättlästa texter om jämnåriga elevers vardagliga situationer inspirerar eleverna till att reflektera över sina handlingar och deras konsekvenser samt uppmuntrar vidare till att påverka sin egen omgivning.

Vi i tiden betonar elevernas egen aktivitet och diskussion med målet att ge eleverna verktyg för att ta en aktiv roll i sin egen vardag. Texterna i elevboken Vi i tiden är lättlästa och kompletteras med ett aktivitetshäfte för eleven och ett digitalt lärarmaterial för läraren.

Författare: Riia Palmqvist, Marko van den Berg, Jukka Rantala, Annika Luther Illustratör: Pekka Rahkonen

Utgivningsplan

Vill du veta mer?